Logo
Bel gerust onze klantenservice 076-7851220.
Maandag t/m zondag van 09.00 tot 19.00 uur.

Algemene voorwaardenAlgemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke. Satecatering.nl is een onderdeel van Upper Class group.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Satecatering.nl zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Satecatering.nl komt tot stand door een volledige doorloping van het bestelschema van de website www.satecatering.nl met de daarop volgende bevestiging via mail. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Satecatering.nl behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 100% van de offerteprijs te worden voldaan tijdens de bestelling via de betaalmodule op de website www.satecatering.nl. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door Satecatering.nl te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Satecatering.nl mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Satecatering.nl verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Satecatering.nl verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Satecatering.nl is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Satecatering.nl blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Satecatering.nl in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
- Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
- 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
- Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25%

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Satecatering.nl als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Satecatering.nl aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Satecatering.nl annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk of via mailcontact aan Satecatering.nl te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Satecatering.nl.

Tussentijdse be￿diging
Satecatering.nl is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Satecatering.nl niet of niet naar Satecatering.nl is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Satecatering.nl is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Satecatering.nl is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Satecatering.nl niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënt gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Satecatering.nl zijn vestiging heeft.

Te leveren goederen en diensten.
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Satecatering.nl is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Satecatering.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Satecatering.nl het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisicos te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Satecatering.nl is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Satecatering.nl terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van het overeengekomen factuurbedrag en Satecatering.nl nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Weigering cq. be￿diging orders en/of opdrachten
Satecatering.nl behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te be￿digen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Satecatering.nl heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Satecatering.nl te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te be￿digen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Satecatering.nl heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig be￿digen van de order en/of opdracht.

Toepasselijkheid
1. Op de door Satecatering.nl aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.


Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden van Satecatering.nl, onderdeel van Upper Class group te Breda
KvK te Breda reg. nr. 51928906